UA-50638927-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ALGEMENE VOORWAARDEN
van:     AJB Produkties
Veenland 19
1567 CB Assendelft
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
overeenkomst: redactie, correctie en harmonisatie van creatieve- en zakelijke teksten; verzorging van publiciteit; advies op het gebied van relatiemarketing en uitvoering daarvan; organisatie van bedrijfsevenementen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AJB Produkties, hierna te noemen AJB, en een opdrachtgever, waarop AJB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
De door AJB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. AJB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AJB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AJB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AJB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AJB zijn verstrekt, heeft AJB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. AJB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AJB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien AJB voor opdrachtgever zaken moet aanschaffen, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige betaling. Schade voortvloeiende uit betalingsproblemen zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AJB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AJB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AJB zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal AJB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AJB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal AJB geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt AJB zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door AJB verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AJB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. AJB behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging dient evenwel met redenen omkleed te geschieden. Partijen dienen een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
2. In geval van tussentijdse opzegging heeft AJB naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met in achtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van AJB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan AJB ter kennis gekomen omstandigheden geven AJB goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien AJB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is AJB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van AJB schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AJB.
2. Indien een klacht gegrond is zal AJB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AJB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

Artikel 12. Honorarium
1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AJB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en reiskosten.
3. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 2 maanden, zal maandelijks worden gedeclareerd.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient giraal te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar: rekeningnummer. 6934307 van de Postbank, beide t.n.v. AJB Produkties te Zwanenburg.
Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- 15% over de eerste ƒ 3.000,-
- 10% over het meerdere tot euro 6.000,-
- 8% over het meerdere tot euro 15.000,-
- 5% over het meerdere tot euro 60.000,-
- 3% over het meerdere.
Indien AJB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens AJB de door AJB gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien AJB en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van AJB, indien gedekt door haar verzekering, is beperkt tot het bedrag wat door verzekeraar wordt uitgekeerd.
2. Indien verzekeraar geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van AJB beperkt tot het verschuldigd honorarium.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AJB of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan AJB zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van AJB; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan AJB afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. AJB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat AJB haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AJB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AJB niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien AJB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en AJB, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem. AJB blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat AJB zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen AJB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.