UA-50638927-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Privacy- en Cookieverklaring

Versie: januari 2020

Beste bezoeker,

In deze verklaring is voor u uiteengezet hoe AJB Produkties met uw gegevens omgaat en welke rechten u heeft.

Contactgegevens
AJB Produkties
Alfred J. Boer
Veenland 19
1567 CB Assendelft

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring of wilt u een verzoek indienen, dat kan per email via: info@ajbprodukties.nl.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden mogelijk van u verwerkt:
Handelsnaam (Bedrijven)
Voor- en Achternaam
Vestigingsadres en Postadres (Bedrijven)
KvK-nummer (Bedrijven)
E-mailadres
Telefoonnummer
Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (bedrijven)
Facturatiegegevens

Herkomst gegevens
Bovengenoemde gegevens heeft u zelf met AJB Produkties gedeeld of zijn beschikbaar in openbare registers zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Doeleinden en rechtsgronden
Uw persoonsgegevens worden door AJB Produkties verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten aangaande de dienstverlening van AJB Produkties en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties (art. 6 lid 1 sub B AVG). Hiervoor wordt uw naam, telefoonnummer, adres, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens en de daarbij behorende correspondentie verwerkt. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst ten uitvoer te kunnen brengen. De gegevens worden zo lang als nodig bewaard om de diensten en overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht bestaat deze langer te bewaren, zoals een wettelijke termijn van 8 jaar in geval van financiële of fiscaal relevante gegevens.

Het kan voorkomen dat AJB Produkties een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub F AVG) heeft om uw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor het sturen van een nieuwsbrief of het belang om de bewijs- en rechtspositie te bewaken in geval van conflicten. Deze belangen worden op dat moment afgewogen tegen uw privacybelangen. Daarbij zullen uw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is om deze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden mogelijk verstrekt aan de volgende partijen:
Hostingpartij van de website
Boekhouder
Mailservers
Telefoondiensten
Betaaldiensten

Uw persoonsgegevens worden onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen gegeven, behalve als dat nodig is voor de overeenkomst (zie daarvoor tevens de algemene voorwaarden) of als daar een wettelijke plicht toe bestaat, zoals bijvoorbeeld de politie gegevens kan eisen bij vermoeden van een misdrijf. U wordt op de hoogte gesteld welke bedrijven de beschikking over uw gegevens krijgen.

Doorgifte aan derde landen
Uw gegevens worden zoveel mogelijk binnen de EER verwerkt. Echter kan het voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van diensten buiten de EER, zoals een mailserver of Apple ICloud. Uitgangspunt hierbij is dat de gegevens in een land worden verwerkt die door de Europese Commissie adequaat wordt bevonden. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling.

Uw rechten
Indien u een overeenkomst of op andere wijze contact heeft gehad met AJB Produkties heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid (een volledig overzicht van) uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u AJB Produkties schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens AJB Produkties van u heeft, kunt u altijd contact met opnemen via 06 2122 4595 of info@ajbprodukties.nl.

Onder de AVG heeft u daarnaast de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens AJB Produkties van u heeft en wat daarmee wordt gedaan;
inzage in de persoonsgegevens die AJB Produkties van u heeft;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u van bovengenoemde rechten gebruik van willen maken dient u zich, wanneer
AJB Produkties daaraan twijfelt, te identificeren, zodat zeker is er geen persoonsgegevens van een andere persoon worden verstrekt, aangepast of verwijderd.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van de betreffende website teruggestuurd worden. AJB Produkties maakt op geen enkele wijze gebruik van cookies.

Beveiliging
AJB Produkties treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt er gebruik gemaakt van adequate firewalls, uw gegevens worden versleuteld en alleen noodzakelijke personen krijgen toegang tot uw gegevens.

Bestaan van automatische besluitvorming / profilering
AJB Produkties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die automatisch worden genomen door bijvoorbeeld een computerprogramma, zonder dat een menselijke check door AJB Produkties aan te pas komt.

Klachten
Uiteraard helpt AJB Produkties als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens door AJB Produkties. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
AJB Produkties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld door:
mr. E.C. Boer Juridisch Advies